Loading...

Bị quật ngã hết lần này tới lần khác bởi môn toán, nhưng không vì thế Jack Ma ghét bỏ mà điều ông làm lại hoàn toàn ngược lại.


Loading...

Bài kiểm tra Toán 1 điểm của Jack Ma và cách người sáng lập tập đoàn Alibaba đáp trả sau cả chục năm | SR Vietnam